Historik

Historik

Området som idag ägs av medlemmarna i Blombergs Villastadsförening tillhörde tidigare Blombergs säteri och familjen Hugo Hamilton.

På Blomberg fanns ett bränneri och ett mejeri, och en mejeriskola fanns fram till 30-talet. Den första hamnen låg vid Vålön där rester av ”vita pricken” ännu finns kvar. Hamnen flyttades till platsen där båtklubben nu har sina båtar. Därifrån skeppades det ut kalk ända fram till 50-talet. Lotsen bodde då i Lotsatorpet (därav namnet). Den sista lotsen dog 1962 och hette Fredrik Johansson. Det finns ättlingar till honom som idag bor i Blombergs Villastadsförening.

Det fanns en simskola vid badplatsen fram till 60-talet. Irma Blad som bor i Sjöhagen har varit simskolelärare där. Badplatsen har funnits på samma ställe hela tiden, däremot hade greven på Blomberg en egen badplats som låg lite norrut från allmänna badet.

Vid nuvarande Rådjursstigen fanns ett pumphus som ”lotsapojkarna” fick sköta dag som natt. Fram till början av 40-talet fanns också en skrak där man förvarade is.

Byggnadsplan upprättades under åren 1966 och 1968. Götene köping antog planen 16 december 1968 och Länsstyrelsen beslutade 30 juli 1969. Ändrades i oktober 1995. 1970 lät Hugo Hamilton avstycka tomter. Sonen David Hamilton ärvde senare området men hade tidigare undantagit fyra tomter. En på Lindvägen 27 där han byggde en Värsåsvilla, två  på Askvägen nr 11 och 14 samt Hassselvägen 5. David Hamilton sålde sedan vidare. Fortsättning följer.

31 Oktober 1968 skrevs ett exploaterngsavtal mellan Blombergs Villastad, Hamilton & co kommanditbolags Hugo Hamilton och Götene köpings Evert Ander.

1970 hade man en förrättning enligt lagen om enskilda vägar för bildande av vägförening inom s k Blombergs villastad i Västerplana, Källby och Husaby socknar, Götene kommun, Skaraborgs län.

Protokollet uppsattes 8 december 1970.

27 november 1972 hade man en förrättning med förslag till tillägg till exploateringsavtalet. Samma dag antogs stadgar för Blombergs Villastads vägförening. Protokollet uppsattes 25 januari 1973.

1 november 1979 upprättades ett arrendekontrakt mellan Götene kommun 51%, Blombergs Vattenförsörjningsanläggning 49% och Blombergs Båtsällskap. Arrendetiden var 25 år från den 1 januari 1979. Därest avtalet inte skriftligen sägs upp av någondera part minst ett år före den avtalade hyrestidens utgång, är avtalet förlängt ytterligare 10 år med oförändrade arrendevillkor och med enahanda uppsägningsklausul.

Utdrag från årsmötesprotokoll

Övrig historik Blomberg