INFORMATION


Vi ber er att läsa informationen nedan då och då. Det är en vägledning om hur vi vill att det ska fungera i vår lilla ”by”. Har ni ideér får ni gärna höra av er eller skriva i förslagslådan. Det går att lämna förslag anonymt.

Sök på sidan:
Notera att sökrutan flyttas längs upp till höger när du söker/sidan scrollar ner.

A

Adressändring: Meddela föreningen din nya adress eller ändrade kontaktuppgifter till föreningens mailadress. blombergsvillastad@gmail.com

Akuta händelser: Informera/Kontakta styrelsen

Allmänningar: Allmänningarna ägs till 51 % av Götene kommun och till 49% av Blombergs Villa­stad. Skötseln av allmänningarna sker i enlighet med överenskommelse med Götene kommun.

Arbetsdag: En lördag under april är vigd för gemensam arbetsdag med arbetsplikt. Vid deltagande på arbetsdagen reduceras grundavgiften med belopp som årsmötet bestämt. Gatufogdarna redovisar till kassören vilka som deltagit. Arbete på annan tidpunkt än den fastlagda arbetsdagen är ej längre tillåtet.

Avläsning vatten: Vattenförbrukningen avläses en gång per år av gatufogden. Uppgifterna lämnas till kassören för debitering innan den 1 maj varje år.

B

Badet: Marken vid det allmänna badet ägs av Götene kommun till 100 %. Detta gäller också parkeringsplatsen vid badet. Badet och toaletterna sköts av Götene kommun. Bryggorna läggs i veckan efter att skolavslutningen i Götene kommun ägt rum.
Sopcontainern som står vid badet töms ung. var 14 dag av Remondis. Den ör endast till för besökare till badområdet.

Båtbryggan: Bryggan vid ”vår” badplats i norra området hanteras av en ”Bryggförening”. Föreningen står för underhåll och iläggning/upptagning av bryggan. Båtplatserna (9 st) fördelas av bryggföreningen. Båtplats är inte sammanhörande med någon fastighet.  

Blombergs båtsällskap: Båtsällskapet arrenderar marken av Götene kommun och Blombergs Villastad. Medlemmar i Blombergs Villastad har i mån av plats förtur till båtplats i hamnen.

C

D

Dagvattenledningar: se separat dokument som finnas på http://www.blombergsvillastad.se/information/dagvattenledningar/

E

Eldning: Det är förbjudet att elda hushållsavfall, däck, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor o dyl! Skälet är att hälsofarliga ämnen kan komma ut med rökgaserna. Större mängder papper ska du heller inte elda, eftersom det bildas sotflagor som smutsar ner, och kan vålla brand.
http://www.miljosamverkan.se/Sv/publikationer/2009/Pages/backyard-burning-2009.aspx

F

Fastighet: Varje fastighetsägare är skyldig att märka ut anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Fåren: Götene kommun sköter om så att vi har får i våra hagar. De kommer från Hangelösa och ägarna heter Mattias och Jenny Nilsson tel. 070-4493053 (076-9279072). Fårhagarna och fåren sköts av Götene kommun. Om det inte går att nå ägarna ring Medborgarkontoret på Götene K. vid problem.

G

Gatufogde: Varje gata har en utsedd gatufogde. Denne genomför vattenavläsning för gatan varje år. Gatufogden planerar också arbetet för ansvarsområdet inför arbetsdagen för sin gata. Han samråder med de andra gatufogdarna i sitt område inför arbetsdagen. (Norra – Södra). I Gatufogdens uppgift ingår även att redovisa deltagare under arbetsdagen till föreningens kassör. Särskilda instruktioner för gatufogdens uppdrag finns.
Gatufogden skall fortlöpande ha uppsikt över sitt område och vara kontaktman för sin gata. Vad behöver göras. Finns brister meddela styrelsen. Vid behov vara behjälplig med viss handräckning.

Grannsamverkan: Det finns en Grannsamverkansapp där du och din familj kan ansluta dig (Blombergs Villastad). Du kan läsa mer om grannsamverkan här.

Grushögar: De grushögar som ligger vid pumphuset och Hasselvägen, skall endast användas till att reparera våra grusvägar till fastigheterna. Gatufogden kontrollerar behovet.

H

Hastighetsbegränsning: Inom området gäller 30 km/h. Skylten sitter i nedre delen av backen, och gäller i hela området.

Hjärtstartare: Finns innanför entrédörren hos båtklubben i hamnen.

I

J

K

Kontaktpersoner: Förteckning överstyrelsen och kontaktuppgifter redovisas på separat utskick och hemsidan.

Kommunen: Styrelsen samråder, och för löpande samtal med Götene kommun rörande åtgärder i området. Götene kommun har möjlighet att utse en representant i styrelsen men har f n avstått.

L

M

Mailadress: Kontakt med styrelsen kan ske via telefon eller via vår mailadress: blombergsvillastad@gmail.com

Medlemskap: Som ägare av fastighet är du automatisk medlem i samfällighetsföreningen, Blombergs Villastads Samfällighetsförening, med de rättigheter och skyldigheter som följer med detta. Årsmötet beslutar årligen avgifter för varje fastighet. Avgifterna varierar mellan fastboende och fritidsboende. Hyr du som fritidsboende vid något tillfälle ut din fastighet mellan 1/10 och 30/4 erläggs avgift motsvarande fastboende.

Motorredskap/Gräsklippning: Vid gräsklippning eller användning av annat motorredskap på helger, bör hänsyn till grannarna visas. Motorredskap bör inte användas efter 18.00 fredagar till söndagar. Om detta ändå behövs, prata med dina grannar först!

N

Naturvårdsområden: En redovisning över alla skyddsvärda områden i Blomberg, finns på Naturvårdsverkets hemsida: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ eller http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/gotene/blomberg/Pages/index.aspx

Området norr om Hasselvägen är naturvårdsområde. Detta gäller även udden som ligger väster om Hasselvägen. Inom naturvårdsområdet får vi inte röja sly eller ta ner träd utan tillstånd av Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland. Östra och Västra Fågelöarna utanför norra området är naturreservat.

O

Om och tillbyggnad: Informera styrelsen innan byggnation startas för att säkerställa att inga vatten, avlopps eller dräneringsledningar berörs.

P

Pumpbrunnar: Det finns 3 pumpbrunnar till vårt avloppssystem. De finns vid Älgstigen, Hasselvägen och Ekvägen/Lindvägen. På elskåpen vid pumpbrunnarna sitter en röd lampa som tänds om det är något fel. Lyser lampan kontakta Bertil Gustavsson 070-6726879  eller  Sven-Erik Gilbertsson 0703-173078 för åtgärd.

Pumphuset: Pumphuset vid Blombergsvägen och vattenreservoaren på kleven är utarrenderade till Blomberg-Sjöåsen-Västerplana VA (BSV VA). Detta innebär att Blombergs Villastad inte har tillgång till pumphuset utan överenskommelse med BSV VA. I pumphuset finns ett verktyg för avstängning av ventilen för vatten till fastigheterna.

R

S

Saltning: Grusvägarna saltas en gång per år, eller när behov finns. Saltning sker med automatik eller beställs av ansvarig i styrelsen.

Sandning: Backen ner från järnvägen sandas av entreprenör som även sköter snöröjning. Rester av vinterns grusning städas undan om det behövs när säsongen är över.

Sladdning: Grusvägarna sladdas en gång per år, eller när behov finns. Sladdning sker enligt avtal eller beställs av ansvarig i styrelsen.

Sopning: Backen ner till korsningen maskinsopas när säsongen är över.

Snöröjning: Snöröjning av gatorna sker av vår entreprenör på eget initiativ efter förfrågan till någon i styrelsen. Styrelsens företrädare kan även begära extra snöröjning vid behov.

Styrelsen: Årsmötet väljer styrelseledamöter, dessa skall i första hand bestå av medlemmar i föreningen och det skall eftersträvas att styrelsen har en jämn fördelning av ledamöter från norra respektive södra området samt även mellan fastboende och fritidsboende. Om styrelsen inte kan utses bland medlemmarna kan ledamot med anknytning till medlem väljas in, vilket då skall informeras om inför förslag till beslut av årsmötet.

T

Trädfällning: Trädfällning på allmänna ytor får inte ske. Enstaka träd kan tas ner efter samråd med styrelsen och berörda fastighetsägare. Fällning av träd skall utföras av person med behörighet för motorsåg. (genomgått utbildning på motorsåg och avlagt godkänt prov). Den som önskar och fått godkänt att nertagning av träd sker, ansvarar för bortforsling av stammar och grenar samt de ev. kostnader som nedtagningen medför.

U

Uthyrning: : Informera grannar inför uthyrning av er fastighet. Använd gärna grannsamverkansappen.

V W

Vatten och avlopp: Blombergs Villastad har tillgång till kommunalt vatten och avlopp genom BlombergSjöåsen-Västerplana VA(BSV VA). BSV VA är en ekonomisk förening med 240 medlemmar/andelar. Blombergs Villastad har 81 andelar i BSV VA. Vi betalar den förbrukningsavgift som Götene Vatten & Värme(GVV) debiterar sina kunder men vi betalar inte den fasta avgiften till GVV utan en medlemsavgift till BSV VA istället. För att förhindra stopp i avloppet, får inte ”Tops” och hushållspapper spolas ner i toaletten.
Spolbrunnen till avloppssystemet utanför tomtgräns (en till varje fastighet) skall hållas väl synlig och gärna utmärkt för att lätt hittas vid eventuell felsökning.
Vattenventilen (servis) för inkommande vatten skall hållas väl synlig. Normalt står det en stolpe som visar ungefär var läget är.

Vägar: Vägen ner till järnvägsstationen från väg 2714 (Källby – Hällekis) sköts av Trafikverket. Trafikverket bekostar snöröjning och grusning. Vägen från början av backen ovan järnvägen, och ner till hamnen ägs till 58 % av Götene kommun och 42 % av Blombergs Villastads samfällighetsförening. Detta gäller också första delen av Blombergsvägen från korsningen, fram till början av parkeringen vid allmänna badet. Kostnader för underhåll fördelas med samma procenttal mellan oss. Vägbidrag utgår till föreningen.

Vägkanter: Gräset klipps en eller två gånger per år, runt midsommartid och inför arbetsdagen i oktober eller senare på hösten.

Vändzoner: Det är förbjudet att parkera i vändzonen.

X Y Z

Ytterbelysning: Under årets mörka tid, rekommenderas att ytterbelysningen (eller någon form av lampa) lyser i fastigheten. Åtgärden kan minska risken för inbrott eller skadegörelse. Det bidrar även till en gemytligare stämning i området under den mörka delen av året.

Å

Årsmöte: Årsmötet hålls under maj månad.

Ä

Ägarbyte: Vid ägarbyte ska föreningens kassör informeras om förändringen. Avläsning av vattenmätare ska ske och avräkning av avgifter görs mellan köpare och säljare. Kontakta kassören om ni behöver hjälp med beräkning. Säljare är skyldig att informera köpare om vilka skyldigheter och rättigheter som följer med medlemskapet i samfälligheten.

Ö

Uppdaterad 210709